Dominar I

Dominar I; glossy magazine, wood; 40×80 cm; 2011

© Foto by Pavel BratBody Mass W V
DDD II XV
La Muerte
Night