Fog

Fog; paper, glossy magazine; 10×15 cm; 2011

© Foto by Pavel BratRepentance XXIX
Synergy Orchestra XIV
TROTM V
2015